Experience The Horticulture in NEXTgarden

Het project Experience The Horticulture NEXTgarden is een initiatief van STOL, Humphrey’s BV, Greenport Arnhem-Nijmegen en de gemeente Lingewaard. Eind 2019 is het project van start gegaan.

Het projectteam dat bestaat uit vertegenwoordigers van de 4 genoemde partijen, heeft 2 bureaus opdracht gegeven om de haalbaarheid van een tuinbouwbelevingscentrum te onderzoeken.

Deze bureaus zijn Doornroos imagineers en Kranendonk Experience Company. Beide bureaus hebben intussen hun werkzaamheden afgerond en hun eindrapporten opgeleverd.

 

Doornroos imagineers

Doornroos imagineers heeft een aantal mensen uit het gebied gesproken en vele mooie & ontroerende persoonlijke verhalen gehoord. Deze verhalen bieden prachtige aanknopingspunten, voor verbeelding over verschillende thema’s over tuinbouw in het Experience Center. Persoonlijke verhalen ontroeren, mensen gaan zich identificeren en inleven in het leven van de tuinders. Deze verhalen geven het gebied ook identiteit. Op de vraag ‘Wat is voor u het verhaal van de tuinbouw?’, komen uiteindelijk 7 duidelijke thema’s naar voren; Geschiedenis, Groei en Bloei, Voedsel, Betekenis van de tuinbouw, Techniek en Innovatie, Transitie van de tuinbouw en de Toekomst.

 

Kranendonk Experience Company

Dit bureau heeft een concept voor het belevingscentrum ontwikkeld, bestaande uit een aantal strategische pijlers en een creatieve invulling. Voor de strategische pijlers adviseert Kranendonk de kernboodschap ‘Groen – Gelukkig – Gezond’.  Wie zijn leven groen kleurt, oogst gezondheid en geluk en draagt bij aan een gezonde samenleving, voor nu en voor later. Het bureau stelt voor als werktitel voor het project voortaan uit te gaan van Living Green. Living Green rust op de driepoot: Vermaken – Verbinden – Verblijven.

 

Living Green

Living Green moet de gehele tuinbouw regio in het zonnetje zetten. Daarbij is er één centrale locatie die verbonden is met meerdere interessante regionale ‘tuinbouwbelevingsplekken’.

Op één centrale locatie:

  1. Belevingscentrum (meerdere themashows, focus op beleving en inspiratie, met daaraan gekoppeld: weetjes ‘nice to know’)
  2. Meetingpoint-kenniscentrum
  3. Themahotel-restaurant
  4. Overig, zoals een prachtig tuinencomplex

 

Aangevuld met verspreid over het gebied: 

  1. Kleine beleefunits (1 thema uitgewerkt in beleven en leren)
  2. Kleine verblijfunits (bed & breakfast / ‘slapen in de kas’ / bij de kweker)
  3. Overig, zoals (horticulture) fietsroutes en events

 

Volgens de deskundigen zou voor Living Green een reëel bezoekersaantal te verwachten zijn van 180.000 – 300.000 (groeimodel). 

 

Vervolgstappen

Om het project mogelijk te maken heeft de provincie Gelderland in 2019 POP 3 subsidiemiddelen toegekend voor dit project. Dus de komende fase zal besteed worden aan het afronden van het project en de eindrapportage. Daarnaast zal het projectteam de mogelijke vervolgstappen gaan voorbereiden. Hierbij hoort ook dat de business-case verder uitgewerkt moet gaan worden en er een samenwerkingsverband voor de realisatiefase moet worden samengesteld.

Naar het overzicht