Project ‘Experience The Horticulture NEXTgarden’ in uitvoering

In de tuinbouwsector valt veel te zien en te beleven. Ook in de regio Arnhem-Nijmegen zijn er veel interessante glastuinbouwbedrijven te vinden. Grote groepen burgers weten echter niet of nauwelijks wat er in de tuinbouwkassen gebeurt. Door onwetendheid ontstaat er soms onbegrip over de glastuinbouw. In een druk bevolkte regio, zoals Arnhem-Nijmegen, is het van extra belang dat er een goede relatie is tussen burgers en tuinbouw. Het project ‘Experience The Horticulture NEXTgarden’ onderzoekt of een belevingscentrum kan bijdragen aan de kennis en betrokkenheid van burgers en bezoekers bij de glastuinbouwsector in de regio.

 

Project

Om tot een gezamenlijk project te komen hebben STOL, Humphrey’s, Greenport Arnhem-Nijmegen en de gemeente Lingewaard een subsidie aangevraagd. Provincie Gelderland en de Europese Unie hebben in het najaar van 2019 de subsidie toegekend. Na toekenning van de subsidie zijn de vier partners aan de slag gegaan en zijn ze op zoek gegaan naar partijen die meer ervaring hebben over hoe je burgers bij de tuinbouw kunt betrekken en hoe je een belevingscentrum ontwikkeld. Zo is er contact gelegd met Kranendonk Experience en DoornRoos imagineers

 

Bureaus

Kranendonk Experience voert een onderzoek uit naar de haalbaarheid van een tuinbouwbelevingscentrum in onze regio. Het gaat hier om het ontwikkelen van een concept voor een dergelijk centrum, het onderzoeken van mogelijke locaties voor zo’n centrum en de te verkrijgen business hieruit. Mogelijk zou een hotelaccommodatie onderdeel van dit belevingscentrum kunnen worden.

DoornRoos imagineers is momenteel met ruim 10 vertegenwoordigers uit de groente- en sierteeltbedrijven, sectororganisaties en overige stakeholders (via telefoon) in gesprek. Zo ontstaat een beeld van de historie van de tuinbouw, maar ook wat er vandaag de dag allemaal al te zien en te beleven is. Daarnaast wordt geïnformeerd naar ideeën over hoe de beleving van de tuinbouw in onze regio verder versterkt kan worden.

 

Vervolg

De projectgroep komt eind mei – rekening houdend met de Corona maatregelen – bijeen om zich te buigen over de eerste resultaten. De ideeën voor het belevingscentrum worden komende zomer verder uitgewerkt. Verwacht wordt dat in september de eerste resultaten naar buiten gepresenteerd kunnen worden.

Via NEXTgarden www.nextgarden.nl is meer informatie over het project te vinden. Hieronder een aantal nuttige social media links:

Het project is mede mogelijk gemaakt door het ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’.

Naar het overzicht