Voorlopig RES concept regio Arnhem Nijmegen

Voorlopig concept bod RES

Het voorlopig concept bod staat met het bod, kaartmateriaal, toelichting en achtergrondinformatie uitvoerig gedocumenteerd in de zogenoemde 'Storymap RES Arnhem Nijmegen'. Dit is een online omgeving waarin alle informatie uit het RES-proces van het afgelopen jaar voor iedereen beschikbaar is gemaakt.
De hoofdlijnen van het voorlopig concept bod zijn ook in een bestuurlijke samenvatting (pdf) beschreven.

Enkele hoofdpunten daaruit zijn:

Elektriciteit
De regio ziet reële kansen voor de opwekking van 1,68 TWh duurzame energie door zonnevelden en windturbines. Deze hoeveelheid is opgebouwd uit reeds gerealiseerde energieprojecten, energieprojecten die momenteel al in ontwikkeling zijn, uit diverse groot- en kleinschalige kansen voor zonnevelden en uit zoekgebieden voor windturbines.
Deze opbrengst is de uitkomst van het werkproces met stakeholders dat het afgelopen jaar is gevoerd. Van de vele mogelijkheden en kansen die dit heeft opgeleverd, zijn in het voorlopig concept bod alleen die locaties meegenomen die binnen het huidige gemeentelijke en hogere beleid passen. In de komende periode kunnen kansrijke projecten een stap verder komen in de realisatie. Ook kunnen de zoekgebieden op lokaal niveau verder worden onderzocht en samen met omwonenden ingevuld worden.

Warmte
Op basis van de warmteatlas is de vraag naar warmte en het aanbod van warmte binnen de regio gekoppeld. De belangrijkste conclusie daaruit is dat onze regio voldoende potentie kent voor de ontwikkeling van een regionale warmte-infrastructuur. In Arnhem en Nijmegen kunnen de bestaande warmtenetten uitgebreid worden. Ook verschillende andere kernen zijn kansrijk voor de ontwikkeling van nieuwe warmtenetten.
De haalbaarheid hiervan werken we in de komende jaren verder uit. Daarbij wordt in de verdere uitwerking van de regionale warmtestructuur afgewogen of de koppeling tussen de netten van Arnhem en Nijmegen meerwaarde heeft, waarbij het regionale kassengebied NEXTgarden in Lingewaard mogelijk als energieknooppunt kan dienen.

Kijken naar het hele energiesysteem
De energietransitie gaat over meer dan alleen regionale warmte, zonnepanelen en windturbines. We bekijken het energienetwerk als systeem. Dit betekent dat we in onze aanpak de verschillende sectoren en onderdelen van de transitie aan elkaar verbinden en het totaalplaatje bekijken. Besparing én opwekking én onderlinge uitwisseling van energie zijn cruciaal om de opgave te halen. In onze doorrekening zien we een aantal kansrijke gebieden in de regio waar innovatieve ‘energiehubs’ kunnen ontstaan, bijvoorbeeld langs de A15, rond de afvalverbranders AVR en ARN en het kassengebied NEXTGarden.

Van, voor en door de regio
Zonder bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak komt de energietransitie niet op gang. Daarom is een grote en diverse groep stakeholders intensief betrokken bij het opstellen van het bod. Via een intensief participatie- en communicatietraject met overheden, stakeholders en inwoners blijven we ook in de fases die nog volgen met al deze partijen samenwerken. Zo zijn we concreet gestart met de participatietafel, die advies geeft over participatie in de brede zin van het woord. De leden hebben ‘meegeschreven’ aan dit hoofdstuk in het concept bod. Maar we blijven ook veel energie steken in de afstemming over vraagstukken die de regio overstijgen, zoals het duurzaam opwekken van energie op de Veluwe of het warmteverdelingsvraagstuk op de grens van onze regio met regio Foodvalley.

> Bestuurlijke samenvatting voorlopig concept bod  
> Storymap RES Arnhem Nijmegen

Naar het overzicht