Werkgevers Servicepunt bemiddelt bij vinden van werknemers

Met veel interesse kwamen tuinbouwondernemers naar de bijeenkomst over Arbeid en Werkgelegenheid bij de Rabobank in Elst. Samen met Glastuinbouw Nederland organiseerde de regionale Greenport deze avond. Speciale gasten waren Sjaak van de Tak, voorzitter Glastuinbouw Nederland, Karin Terwindt en Pieter Piscaer van het Werkgevers Servicepunt/Werkbedrijf.

 

Van der Tak riep de ondernemers op actief mee te denken over het arbeidsbeleid van Glastuinbouw Nederland. Bijna alle tuinbouwondernemers zijn ook werkgevers en goede en betaalbare arbeid is van essentieel belang voor de toekomst van de sector. De Wet Arbeidsmarkt in Balans is eigenlijk een wet tegen flexibilisering van de arbeid. Die wet past slecht bij de dynamiek van de tuinbouwsector en leidt tot onnodige kostenverhoging. Ook pleitte Van der Tak voor een vereenvoudiging van de CAO. Actieve betrokkenheid en samenwerking met leden van Glaskracht Nederland is van groot belang om op dit thema iets te bereiken. Van der Tak riep dan ook alle tuinders op om actief lid van Glastuinbouw Nederland te worden.

 

Vanuit de zaal kwamen al een aantal duidelijke suggesties voor het werkgeversbeleid in de tuinbouw:

  • De loonkosten stijgen, maar de werknemers krijgen niet meer in hun handen. Dat moet echt anders;
  • De overheid moet slimmer omgaan met het geld dat ze investeren in de arbeidsmarkt. Veel meer richten op resultaat;
  • De CAO moet vereenvoudigd worden en meer ruimte bieden voor maatwerk;
  • Het moet financieel aantrekkelijker worden om vanuit een uitkeringssituatie weer aan het werk te gaan;
  • De kosten van langdurige ziekte van medewerkers wordt onevenredig lang bij de bedrijven gelegd. Dat is soms door kleinere tuinbouwbedrijven niet op te brengen.

 

Door Karin Terwindt en Pieter Piscaer, van Werkgevers Servicepunt en Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, werd uitvoerig verteld over de diverse successen met het plaatsen van arbeidskrachten bij tuinbouwbedrijven. In Bergerden zijn, op verschillende bedrijven, de afgelopen maanden een vijftal kandidaten geplaatst. Het is echter geen ‘plug and play’ aangezien er een stuk training en begeleiding noodzakelijk is. Voor verschillende groepen die uit een uitkeringssituatie komen zijn er passende regelingen. Dat moet echter per geval bekeken worden.

 

Vanuit de tuinbouw kwam de volgende oproepen:

  • Zorg dat de kandidaten enkele weken kunnen proefdraaien, zodat duidelijk is of de kandidaat past, daarna een afgesproken begeleidingstraject;
  • Maak duidelijke afspraken over begeleiding van de kandidaten en bied/coördineer die begeleiding vanuit het Werkgevers Servicepunt;
  • Zorg voor aantrekkelijke financiële regeling (50/50), zodat de ondernemers geld vrij kunnen maken om te zorgen voor een goede begeleiding (leren op de werkvloer) van de kandidaat vanuit zijn bedrijf;
  • Zorg voor eenvoudige en heldere afspraken, die door alle partijen goed te begrijpen zijn en ook passen bij ieders belang.

 

Terwindt en Piscaer gaven aan dat het belangrijk is dat werkgevers en het Servicepunt elkaar makkelijk weten te vinden. Het Servicepunt en Werkbedrijf komen graag in contact met tuinders die op zoek zijn naar personeel. Voor meer informatie wordt verwezen naar:

 

https://www.wsp-mg.nl/

Naar het overzicht